Xcopy kullanımı

Burada anlatılan işlemler sırasıyla ; bir tane bat dosyası oluşturacağız,bu bat dosyasında xcopy komutu çalışacak ve dosyaları kopyalayacak,sonrasında doğrulama yaparak del komutu ile klasörün içeriğini silecek..

XCOPY Komutu

Copy komutunun farkı daha hızlıdır ve alt dizinleri de kopyalayabilir. Xcopy komutu dış komut olduğundan kullanılabilmesi için XCOPY.EXE dosyasının olması gerekir.

Sözdizimi

xcopyKaynak [Hedef] [/w] [/p] [/c] [/v] [/q] [/f] [/l] [/g] [/d[:AA-GG-YYYY]] [/u] [/i] [/s [/e]] [/t] [/k] [/r] [/h] [{/a | /m}] [/n] [/o] [/x] [/exclude:DosyaAdı1[+[DosyaAdı2]][+[DosyaAdı3]] [{/y | /-y}] [/z]

Kaynak

Gerekli. Kopyalamak istediğiniz dosyaların yerlerini ve adlarını belirtir.

Hedef

Kopyalamak istediğiniz dosyaların hedefini belirtir
Parametreler
/S: Bu parametre belirtilen dizini ve içindeki tüm alt dizinleri hedefe kopyalar. Boş olanların dışındaki klasör ve alt klasörleri.
/E: Boş olan klasörleri de kopyalar. /e’yi /s ve /p komut satırı seçenekleriyle kullanın.
/H: Bu parametre belirtilen dizini ve içindeki gizli dosyalarıda kopyalar.
/P: Bu parametre her kopyalamada onay ister.

/Y: Bu parametreyle kopyalanacak dosya dizinde varsa sormadan doğrudan kopyalar.
/c: Hataları yok sayar.

/v: Hedef dosyaların kaynak dosyalarla aynı olmasını sağlamak üzere hedef dosyaya yazılan her dosyayı denetler.

/w: Aşağıdaki iletiyi görüntüler ve dosyaları kopyalamaya başlamadan önce yanıtınızı bekler.

Press any key to begin copying file(s)

/q: Xcopy iletilerinin görüntülenmesini engellenir.

/f: Kopyalarken kaynak ve hedef dosyalarını görüntüler.

/l: Kopyalanacak dosya listesini görüntüler.

/r: Salt okunur dosyaları kopyalar.

/u: Yalnızca Hedef’te bulunan dosyaları Kaynak’tan kopyalar.

/t: Dosyaları değil, yalnızca alt dizin yapısını (ağacı) kopyalar. Boş dizinleri kopyalamak için, /e komut satırı seçeneğini eklemeniz gerekir.

/k: Dosyaları kopyalar ve kaynak dosyalarında varsa hedef dosyalarında salt okunur özniteliklerini korur. Varsayılan olarak, xcopy, salt okunur özniteliğini kaldırır.

/a: Yalnızca arşiv dosyası öznitelikleri olan dosyaları kopyalar. /a, kaynak dosyasının arşiv dosyası özniteliğini değiştirmez.

/m: Yalnızca arşiv dosyası öznitelikleri olan kaynak dosyalarını kopyalar. /m anahtarı, /a anahtarından farklı olarak belirtilen kaynak dosyalarının arşiv dosyası özniteliklerini kaldırır.

/n: NTFS kısa dosya veya dizin adları kullanarak kopyalar oluşturur. /n, bir NTFS biriminden bir FAT birimine dizin veya dosya kopyalarken veya hedef dosya sisteminde FAT dosya sistemi adlandırma kuralları (8,3 karakter) istendiğinde gereklidir. Hedef dosya sistemi FAT veya NTFS olabilir.

/I: Kaynak bir dizinse veya joker karakterler içeriyorsa ve Hedef yoksa, xcopy, hedef’in bir dizin adı belirttiğini varsayar ve yeni bir dizin yaratır. Ardından, xcopy belirtilen bütün dosyaları yeni dizine kopyalar. Varsayılan olarak, xcopy Hedef’in bir dosya mı yoksa dizin mi olduğunu belirtmenizi isteyecektir.

/o: Dosya sahipliği ve isteğe bağlı erişim denetimi listesi (DACL) bilgilerini kopyalar.

/x: Dosya denetim ayarları ve sistem erişimi denetim listesi (SACL) bilgilerini kopyalar (/o’ya benzer).

/exclude:DosyaAdı1[+[ DosyaAdı2]][+[DosyaAdı3]]

Dizeler içeren dosyaların listesini belirtir.

/y: Varolan hedef dosyasının üzerine yazdırmayı doğrulamanızı isteyen komut istemini kaldırır

/-y: Varolan hedef dosyasının üzerine yazdırma isteğinizi onaylamanızı ister.

/z: Yeniden başlatılabilir modda bir ağ üzerine kopyalar.

/?: Komut isteminde yardımı görüntüler.

/v kullanma : Windows XP ve Windows Server 2003 ailesindeki ürünler bu komutu kullanmaz. Bu komutlar, varolan MS-DOS dosyalarıyla uyumluluğu korumak için eklenmiştir, ancak işlevi otomatik olduğundan komut satırında etkileri yoktur.

/exclude kullanımı

Dosyalardaki dizeleri farklı satırlarda listeler. Listelenen dizelerden herhangi biri, kopyalanan dosyanın tam yolunun herhangi bir bölümüyle eşleşirse, o dosya kopyalama işlemi dışında bırakılır. Örneğin “\Obj\” dizesini belirlerseniz, Obj dizini altındaki bütün dosyaları dışarıda bırakırsınız. Örneğin “.obj” dizesini belirlerseniz, .obj uzantısına sahip bütün dosyaları dışarıda bırakırsınız.

/z kullanma :Kopyalama aşamasında bağlantı kesilirse, bağlantı yeniden kurulduktan sonra işlem devam eder. /z ayrıca her dosya için kopyalama işleminin tamamlanma yüzdesini görüntüler.

/g: Şifresi çözülmüş hedef dosyaları oluşturur.

/d [:AA-GG-YYYY] :Yalnızca belirtilen tarihte veya daha sonra değiştirilen kaynak dosyalarını kopyalar. Bir AA-GG-YYYY değeri dahil etmezseniz, xcopy varolan Hedef dosyalarından daha yeni olan tüm Kaynak dosyalarını kopyalar. Bu komut satırı seçeneği, yalnızca değiştirilmiş dosyaları güncelleştirmenizi sağlar.

Xcopy için çıkış kodları

Aşağıdaki tablo, Xcopy tarafından döndürülen çıkış kodlarının ve açıklamalarının listesini verilmiştir.

Çıkış kodu Açıklama
0 Dosyalar hatasız kopyalandı.
1 Kopyalanacak dosya bulunamadı.

2 Kullanıcı xcopy işlemini bitirmek için CTRL+C’ye bastı.
4 Başlatma hatası oluştu. Yeterli bellek veya disk alanı yok veya komut satırına geçersiz bir sürücü adı veya söz dizimi girdiniz.
5 Diske yazma hatası oluştu.

Örnekler:

C:\>XCOPY C:\deneme A:
Deneme klasörü ve tüm alt dizinlerini A: içerisine kopyalar.

C:\>Xcopy a:*.* /s c:
Disketteki bütün dosyaları alt dizinler ile birlikte c: sürücüsüne kopyalanır.

C:\>XCOPY C:\dosyam D:\yenidosya /e/s
Dosyam dizini ve içerigi ( içerisinde ki boş dizinlerde dahil) D sürücüsündeki yenidosya dizinine kopyalar

DEL (Delete)
Dosya silmek için kullanılır.
Örnek:
C:\>DEL Benioku.txt
C sürücüsündeki Benioku.txt dosyasını siler.
Örnek:

C:\>dosyam>DEL *.*:

Dosyam dizinindeki tüm dosyaları siler. Dosyam dizinindeki alt Dizinleri silmez.

C:\>del dosyam

Dosyam dizinindeki benioku.txt siler.

C:\>del c:\dosyam\benioku.txt
NOT: DEL komutu ile klasör silinemez. Sadece dosya silinebilir.
Not: Del yerine erase komutu kullanılabilir
Örnek:

C:\>Erase Benioku.txt
C sürücüsündeki Benioku.txt dosyasını siler.
Not: Bir dosyayı silmek için kullanılır. (*) ve (?) kullanarak çok sayıda dosya belirtebilirsiniz. /P, her dosya silinmesinde, silinsin mi? diye sorması sağlanır.
Örnek:

C:\>erase dosyam /p

Kaynak : Microsoft Technet

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
PACS DICOM ve Radyoloji kategorisine gönderildi Etiketler:

Bir Cevap Yazın

Son Yazılar

doraglass